We zorgen voor jouw privacy

Wij vinden het belangrijk dat je weet hoe wij omgaan met jouw data.

In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Wanneer jij een aanvraag bij ons doet of al klant bij ons bent, dan verwerken wij ook jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij je uit hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij raden je daarom aan deze privacyverklaring goed te lezen. 

RNHB kan jou alleen een hypothecair krediet verstrekken als we bepaalde informatie over jou hebben. Daarom vragen we naar jouw persoonsgegevens en verwerken we die. Persoonsgegevens zijn gegevens die, direct of indirect, te herleiden zijn tot jou als persoon. Denk bijvoorbeeld aan je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, IP-adres en e-mailadres. Alles wat met die persoonsgegevens wordt gedaan, wordt ‘verwerken’ genoemd. Denk aan het verzamelen, bewaren, raadplegen en het verwijderen van persoonsgegevens. 

In deze privacyverklaring vind je onder meer informatie over welke persoonsgegevens we precies van jou verzamelen, bewaren en gebruiken  en met welk doel we dat doen. Verder lees je hier meer over welke privacyrechten je hebt en hoe je daar een beroep op kunt doen. 

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt deze website van RNHB gebruik van cookies, zie ook onze toelichting in het cookiestatement.

Als je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via datasubjects@rnhb.nl.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

RNHB B.V. (“RNHB”, “wij”, “onze”) , gevestigd aan Stadsplateau 10, 3521 AZ Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op basis van de toepasselijke privacywetgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming), kwalificeren wij als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. 

Wijzigingen van de privacyverklaring en cookiereglement.

Wij kunnen van tijd tot tijd de privacyverklaring en het cookiereglement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. We raden je daarom aan om deze pagina regelmatig opnieuw te bekijken. Je kunt ons ook altijd vragen om een kopie van de meest recente versie van de privacyverklaring en/of het cookiereglement aan je toe te sturen. 

Attentie: Door gebruik te maken van onze diensten en onze website en door jouw persoonsgegevens met ons te delen, verklaar je ermee bekend te zijn dat jouw persoonsgegevens op de in deze privacyverklaring beschreven wijze worden verwerkt. Opmerking: dit betekent niet jouw ‘toestemming’ voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Wij verwerken jouw persoonsgegevens in beginsel niet op basis van jouw toestemming, tenzij specifiek aangegeven. 

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

In het kader van onze diensten verzamelen wij persoonsgegevens van onze (potentiële) cliënten/klanten, bezoekers van onze website, sollicitanten, contactpersonen van onze tussenpersonen/intermediairs of zakelijke partners en personen die telefonisch contact met ons opnemen.

Hoe verkrijgen wij informatie over persoonsgegevens?

De meeste persoonsgegevens die RNHB verzamelt, verstrek je zelf aan ons. Bijvoorbeeld wanneer je contact met ons hebt, een hypothecaire lening aanvraagt, onze website bezoekt of als je ons toestemming geeft om je online activiteiten te registreren. Soms krijgen we jouw gegevens niet rechtstreeks van jou, maar via derden zoals tussenpersonen/intermediairs. Daarnaast ontvangen we persoonsgegevens ook via openbare bronnen zoals registers, kranten en het internet, maar uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan jou.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Wij verwerken de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van (potentiële) cliënten/klanten, bezoekers van onze website, sollicitanten, contactpersonen van onze tussenpersonen/intermediairs of zakelijke partners en personen die telefonisch contact met ons opnemen:

 • persoonlijke informatie*, zoals NAW gegevens (naam, voornamen, voorletters,  adres, postcode, woonplaats, een scan van jouw ID-bewijs en de gegevens daarvan) en overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens);
 • zakelijke gegevens en bedrijfsinformatie*, zoals NAW gegevens, contactgegevens, functietitel en handtekening;
 • gegevens over je financiële situatie en producten* (zoals bankrekeningnummer, financiële gegevens en inkomensdocumentatie);
 • gegevens over en voor overeenkomsten (bijvoorbeeld om de aanvraag van je hypothecaire krediet te kunnen beoordelen en voor het aangaan, beheren en/of uitvoeren van onze hypothecaire financieringen);
 • gegevens over het gebruik van onze website;
 • gespreksopnamen en vastlegging e-mails;

De verstrekking van de informatie aangeduid met een asterisk (*) door jou als (potentiële) cliënt aan ons is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst tot verstrekking van hypothecair krediet te kunnen sluiten. Wanneer deze informatie niet wordt verstrekt, kan er geen overeenkomst tot stand komen.

Wat zijn de grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende juridische grondslagen:

 • wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen (waaronder onze administratie- en bewaarplicht, fiscale verplichtingen en verplichtingen rondom het opstellen van jaarrekeningen en jaarverslagen, de verplichting om jouw lening te registreren bij BKR, om fraude te voorkomen, en om informatie te verstrekken aan de bevoegde autoriteiten, zoals de belastingdienst);
 • wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent of het op jouw verzoek verrichten van precontractuele handelingen (bijvoorbeeld om met jou te communiceren of voor administratieve doeleinden);
 • wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of belangen van een derde (voorbeelden hiervan zijn het kunnen verrichten en verbeteren van onze dienstverlening, het voorkomen van fraude, oplichting en diefstal, het voeren van juridische procedures, of het verwerken van persoonsgegevens in het kader van een transactie, (her)financiering, reorganisatie, fusie en/of splitsing, en marketing- en promotieactiviteiten voor zover dat wettelijk is toegestaan);
 • met jouw toestemming. 

Wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming, zullen wij deze afzonderlijk aan je vragen. Je mag jouw toestemming altijd weer intrekken. Wij wijzen je erop dat het intrekken van jouw toestemming de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens vóór de intrekking van jouw toestemming, onverlet laat.

Wat zijn de verwerkingsdoelen?

RNHB gebruikt de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • algemene dienstverlening: om je te identificeren, het aangaan en uitvoeren van zakelijke relaties, contacten met consultants, (juridisch) adviseurs en leveranciers;
 • om een overeenkomst met je aan te gaan;
 • relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden voor bestaande klanten;
 • om integriteit te waarborgen en fraude, oplichting en digitale en ondermijnende criminaliteit te voorkomen en bestrijden (klantonderzoek, waarschuwingssystemen, BKR);
 • voor de uitvoering van bedrijfsprocessen en het rapporteren op portfolio niveau (persoonsgegevens zijn niet herleidbaar uit deze rapportages);
 • om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals de gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte);
 • in het kader van onderzoek naar onze diensten en producten en om de kwaliteit daarvan te verbeteren;
 • om contact met je op te kunnen nemen, met je te kunnen communiceren, bijvoorbeeld via e-mail en/of telefoon;
 • om eventuele geschillen te behandelen, onze (rechts)positie te bepalen, te verdedigen en om onze rechten uit te oefenen;
 • in het kader van een transactie, (her)financiering, reorganisatie, fusie en/of splitsing, indien en voor zover het verwerken van jouw persoonsgegevens daarvoor noodzakelijk zou zijn.

Hoe beschermen wij persoonsgegevens?

RNHB neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Wij nemen passende, technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kun je met ons contact opnemen via datasubjects@rnhb.nl

Verder proberen we ervoor te zorgen dat we jouw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken je daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in jouw persoonsgegevens (bijvoorbeeld een wijziging van jouw contactgegevens).

Delen wij persoonsgegevens met derden?

RNHB deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde verwerkingsdoeleinden. 

Jouw persoonsgegevens kunnen mogelijk ook met derden worden gedeeld in geval van transactie, (her)financiering, reorganisatie, fusie en/of splitsing van alle of een deel van RNHB’s ondernemingen, indien en voor zover dit noodzakelijk is in het kader van die transactie. 

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (en die kwalificeren als onze verwerkers), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. RNHB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met derden zoals:

 • tussenpersonen en intermediairs (die bemiddelen bij het aangaan van een overeenkomst);
 • dienstverleners, zoals financiële instellingen, (juridisch) adviseurs, IT leveranciers, software ontwikkelaars, cloud-aanbieders, (direct) marketing professionals;
 • partijen die voor ons (wettelijk verplichte) screenings en cliëntonderzoeken uitvoeren;
 • potentiële kopers (in het kader van een transactie, reorganisatie, fusie en/of splitsing);
 • bevoegde (publieke) instanties indien wettelijk verplicht of met jouw toestemming. We mogen jouw persoonsgegevens doorgeven aan instanties (zoals de Belastingdienst, Justitie, BKR en toezichthouders) die vanuit de wet bepaalde gegevens van aanbieders van hypothecair krediet mogen opvragen als zij onderzoek doen naar bepaalde processen of personen. Of bijvoorbeeld wanneer wij betrokken zijn bij een gerechtelijke procedure of moeten voldoen aan een gerechtelijk bevel, de instructies van verzekeraars of een overheidsinstantie zoals gegevensbeschermingsautoriteiten;
 • wederpartijen zoals derde partijen aan wie wij onze vorderingen onder de met jou gesloten overeenkomst(en) kunnen overdragen (en, indien van toepassing, de partijen die hen assisteren bij het beheren van de zekerheden). 

Wij delen jouw persoonsgegevens in beginsel niet met derde partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte. Mocht dit veranderen dan zullen wij, met inachtneming van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving, passende waarborgen treffen om te verzekeren dat de persoonsgegevens rechtmatig kunnen worden doorgegeven. 

Mocht je vragen hebben over deze waarborgen (voor zover van toepassing) of willen weten welke partijen jouw persoonsgegevens van ons ontvangen, dan kun je een kopie opvragen van deze waarborgen of van de lijst van ontvangers via datasubjects@rnhb.nl.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

RNHB bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij bewaren jouw gegevens zolang het nodig is voor het doel waarvoor we jouw gegevens gebruiken en zolang de wet ons daartoe verplicht. Alleen indien het nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in het geval van een geschil of fraudeonderzoek) zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt per categorie persoonsgegeven. Zo verwijderen wij bijvoorbeeld jouw hypotheekdossier 10 jaar nadat jouw hypotheek is beëindigd. De gegevens van een afgewezen aanvraag worden 1 jaar bewaard na afwijzing van de aanvraag.

Op jouw verzoek wordt door ons informatie verstrekt als er vragen zijn over een specifieke bewaartermijn. Je kunt met vragen over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten persoonsgegevens een e-mail sturen aan datasubjects@rnhb.nl

Gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken bij een financieringsaanvraag.

Om jouw financieringsaanvraag zo goed mogelijk te behandelen, verwerken wij gevoelige persoonsgegevens, namelijk jouw BSN. Als je bij RNHB een hypothecair krediet wilt afsluiten, hebben we gevoelige persoonsgegevens van jou nodig. We willen je bijvoorbeeld identificeren als je klant bij ons wordt. We controleren vanuit onze identificatieplicht of je bent wie je zegt te zijn en bewaren een kopie van jouw identiteitsbewijs. Daarnaast willen we rekening kunnen houden met veranderingen in jouw situatie, vanuit onze zorgplicht als aanbieder van hypothecair krediet. 

Geautomatiseerde besluitvorming.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. 

Welke rechten heb ik bij RNHB?

Je hebt (onder omstandigheden) het recht:

 • op informatie en inzage van jouw gegevens (‘recht op inzage’);
 • op verbetering van persoonsgegevens (‘recht van rectificatie’);
 • op verwijdering van (een deel van) jouw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’);
 • op beperking van de verwerking van (een deel van) jouw persoonsgegevens (‘recht op beperking’);
 • van bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (‘recht van bezwaar’);
 • jouw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen (‘recht op overdraagbaarheid’); 

Je kunt een verzoek sturen naar datasubjects@rnhb.nl

Tot slot heb je te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Contact

Bij vragen, opmerkingen of klachten omtrent deze privacyverklaring of de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet contact met ons op te nemen via datasubjects@rnhb.nl